Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Mountainbike-store.nl

Alle informatie die Mountainbike-store.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Mountainbike-store.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Mountainbike-store.nl verzonden emails .

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de Mountainbike-store.nl.

Mountainbike-store.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Mountainbike-store.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Mountainbike-store.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van Mountainbike-store.nl

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mountainbike-store.nl en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Mountainbike-store.nl doet.

2. Terminologie
Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Mountainbike-store.nl en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Mountainbike-store.nl.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
Op alle overeenkomsten tussen Mountainbike-store.nl en de klant en alle aanbiedingen van Mountainbike-store.nl aan de klant is Nederlands recht van toepassing.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan Mountainbike-store.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Mountainbike-store.nl worden doorgegeven op de manier die Mountainbike-store.nl voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Rechten van derden
Klant garandeert Mountainbike-store.nl dat de opdracht die klant aan Mountainbike-store.nl verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Facturen

7a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email. Facturen worden dus niet per post verzonden.
7b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
7c Na het verstrijken van de in 7b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
7d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
7e Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Mountainbike-store.nl binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
7f Ingeval Mountainbike-store.nl kosten moet maken om de vordering te kunnen, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Mountainbike-store.nl.
7g Mountainbike-store.nl zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
7h Mountainbike-store.nl zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

8. Machtiging/automatische incasso (nog niet mogelijk)
Mountainbike-store.nl stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.

9. Recht om diensten te weigeren
Mountainbike-store.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

10. Vrijwaring
Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Mountainbike-store.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

11. Wijziging Algemene Voorwaarden
Mountainbike-store.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Mountainbike-store.nl is daarvoor afdoende. Het is aan Mountainbike-store.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

12. Ontbindende voorwaarden
Mountainbike-store.nl is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
– het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
– klant surseance van betaling aanvraagt;
– aan klant surseance van betaling verleend is;
– klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
– Mountainbike-store.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
– klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

13. Disclaimer
Mountainbike-store.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Mountainbike-store.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Mountainbike-store.nl en haar personeel.